Qualitat

On més esforços ha invertit la companyia és en el terreny de la qualitat, en l’adequació al client i a les seves necessitats.

D’aquesta manera, l’any 2000 es va implantar un sistema de qualitat total, d’acord amb el model europeu EFQM (Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) que ha permès implantar sistemes de millora contínua en l’organització i estructurar els processos amb eficàcia i eficiència demostrades. Així mateix, Rubau està certificada d’acord amb la norma ISO 9001, i és la primera constructora espanyola que aconsegueix aquesta certificació.

En l’àmbit de la gestió, destaquen els sistemes de control de qualitat (sistema de gestió integrat o SGI, àmpliament reconegut a l’Estat espanyol) i el sistema de control de costos. D’altra banda, el sistema organitzatiu de l’empresa preveu no només satisfer el client extern sinó també l’intern, cosa que ha permès el desenvolupament de programes de recursos humans d’alt nivell encaminats al desenvolupament professional i personal dels membres de l’organització a través de processos de formació i informació importants.

Gràcies al gran compromís de Rubau amb la qualitat, l’empresa ha rebut premis tan prestigiosos com el Premi a la Qualitat de la Generalitat de Catalunya, màxim guardó que en aquest camp s’atorga a Catalunya.

 

Certificats-qualitat_P†gina_1   Certificats-qualitat_P†gina_2

POLÍTICA DE QUALITAT

 •  Assegurar als clients que l’empresa disposa d’uns sistemes i una organització que permeten assolir el nivell de qualitat exigit per mitjà d’un enfocament que es basa en els processos per mantenir el compromís amb la millora contínua i el compliment dels requisits legals.
 • Aconseguir que la qualitat sigui la base de la imatge de marca de l’empresa, tant en les obres nacionals com en les internacionals, ja que és una condició imprescindible per al desenvolupament i la consecució dels seus objectius.
 • Consolidar la implantació de l’empresa a l’estranger a països com Mèxic, Colòmbia, el Perú i Polònia.
 • Garantir a tot el personal el nivell de formació necessari per al desenvolupament de les activitats que duen a terme.
 • Obtenir un grau de satisfacció del client elevat integrant l’assoliment dels seus requisits i l’anàlisi de les necessitats i les expectatives de les parts interessades.

Prevenció de Riscos Laborals

Rubau ha destacat històricament tant pel compromís com pels avenços en el camp de la prevenció de riscos laborals.

En aquest sentit, Rubau va ser una de les primeres empreses d’Espanya que va apostar per la gestió de la prevenció i ja des de l’any 1996 disposa d’un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals perfectament integrat en la gestió general de l’empresa, actualment certificat d’acord amb la norma OHSAS 18001. No obstant això, la contribució més destacable de la companyia en aquest camp es fa a través de la campanya Construïm segurs. Aquesta ambiciosa campanya va néixer l’any 2000 i consta de vuit grans eixos destinats a aportar eines tècniques i pedagògiques per combatre l’accidentalitat laboral.

L’enorme compromís de la companyia en aquest àmbit ha estat recompensat per la societat amb nombrosos reconeixements, tant autonòmics com estatals, l’últim dels quals ha estat el Premi DIPLOOS, Trofeu Nacional de la Seguretat en el Treball.

 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

Medi Ambient

Rubau manté un comprimís ferm amb el respecte i la conservació del medi ambient, fet que li ha permès desenvolupar projectes summament innovadors entre els quals destaca la campanya Formigó Verd, que va permetre reciclar en planta, per primera vegada a Espanya, les barreges bituminoses en calent. A banda d’això, convé fer esment del llibre Gestión ambiental en la ejecución de obras, document pioner en el sector en la identificació dels aspectes ambientals principals que intervenen en el procés constructiu de les obres. Totes dues experiències són el resultat de l’afany continu de la companyia per millorar el medi ambient des que el 2000 es va certificar d’acord amb la norma ISO 14001.

Les nombroses aportacions de Rubau en aquest camp han permès la consecució de gran quantitat de reconeixements, entre els quals destaquen el Premi Internacional SIM a Itàlia i el Premi Europeu de Medi Ambient.

 

Certificats-medi-ambient-Rubau-complets_P†gina_1 Certificats-medi-ambient-Rubau-complets_P†gina_2

POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

 • Assegurar la prevenció de la contaminació i la protecció del medi ambient complint la legislació i la reglamentació mediambientals, tant nacional com internacional, i altres requisits i compromisos que s’hagin subscrit.
 • Implantar els principis de millora contínua a les activitats mediambientals.
 • Assolir un grau de satisfacció del client elevat en relació amb la gestió del medi ambient als centres de treball de l’empresa, nacionals i internacionals.
 • Assegurar una integració real de la gestió mediambiental en totes les àrees i les activitats de l’empresa i establir compromisos ferms amb la societat que ens envolta.
 • Promoure la participació activa i el sentit de la responsabilitat de tots els treballadors de l’empresa en relació amb l’impacte ambiental de la seva feina, per mitjà de la formació i la informació necessàries.

R+D+I

La necessitat de millorar els processos interns, a més dels productes i els serveis que oferim als nostres clients, ens ha portat a seguir un programa de recerca i desenvolupament que ens aporta innovacions tecnològiques contínues.

Tot això s’estructura a través d’un departament de R+D+I que duu a terme la seva activitat segons un pla de desenvolupament que es revisa anualment i que ha donat projectes molt importants tant per a l’empresa com per al sector en general.

 

Compactadora-Esquema

POLÍTICA D’R+D+I

 • Incorporar l’R+D+I com a principi bàsic a l’empresa i implantar-hi la millora contínua del procés d’R+D+I, de manera que es millori l’eficàcia del sistema de gestió.
 • Assignar els recursos necessaris per al desenvolupament de productes d’R+D+I i assegurar la retroalimentació del sistema.
 • Implicar i motivar els treballadors de l’empresa perquè participin i es comprometin amb les activitats d’R+D+I oferint-los una formació adequada, amb l’objectiu de disposar de personal qualificat que pugui exercir les activitats del sistema de gestió d’R+D+I.
 • Innovar en enginyeria d’estructures, valorització de residus industrials, tecnologia del medi ambient, ciència dels ordinadors, barreja de fluids i minimització de riscos laborals per a construccions lleugeres, carreteres, maquinària de planta de trituració, maquinària hidràulica i automatismes de seguretat.
 • Assegurar que els projectes i les activitats d’R+D+I desenvolupats a l’empresa s’ajusten a les necessitats i les expectatives dels nostres clients.
 • Complir els requisits de la versió vigent de la norma UNE 166002.

 

Responsabilitat Social

Construcciones Rubau, S.A., ha realitzat grans aportacions en el camp de la responsabilitat social corporativa, gràcies a una visió empresarial moderna i compromesa amb l’entorn social. Destaca en aquest punt la publicació del llibre La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció, destinat a millorar tant la documentació tècnica com la formació i la informació dels treballadors del sector. Aquest projecte s’ha desenvolupat amb la col·laboració de més de 80 empreses de tot el territori nacional i ha estat cedit a la societat i, en especial, al sector de la construcció de manera gratuïta. Una bona mostra d’això són els més de 10.000 exemplars repartits gratuïtament a la fira Construmat 2007 a Barcelona.

Aquesta experiència ja ha estat mereixedora de diferents guardons, com el Premi Nacional 28 d’Abril a la Prevenció de Riscos Laborals i el Premi Preventia.

kq1o4133 kq1o4216

 

Protecció de dades

A partir del dia 25 de maig de 2018, el Reglament Europeu General de Protecció de Dades (RGPD), que va entrar en vigor a l’abril de 2016, és plenament aplicable. Aquesta nova regulació europea imposa obligacions addicionals a les companyies en relació amb el tractament de dades personals. En particular, el RGPD exigeix que els responsables del tractament proporcionin als interessats informació addicional que no s’exigia sota l’anterior regulació de protecció de dades.

D’acord amb l’esmentat anteriorment i de conformitat amb l’article 13 del RGPD, li proporcionem a continuació la següent informació en relació amb el tractament que realitza Construccions Rubau, SA de les seves dades personals:

 

Si requereix qualsevol aclariment en relació amb la informació proporcionada pot posar-se en contacte amb info@rubau.com