Codi ètic

Els valors i principis ètics internacionalment reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans, així com l’estricte compliment de la legalitat vigent, constitueixen la base del Codi Ètic de RUBAU.

El nostre Codi Ètic té en compte el principi de responsabilitat penal de les persones jurídiques reconegut a l’ordenament jurídic espanyol i preveu i proscriu l’existència de comportaments per part dels representants legals, administradors, empleats o qualsevol persona que estigui sotmesa a l’autoritat del  personal de RUBAU que puguin donar lloc a la responsabilitat del mateix. 

Es tracta de la norma fonamental que ha de regir el comportament dels empleats de la companyia, en el desenvolupament de la seva activitat professional, així com en les relacions que mantinguin amb tercers. 

Els principis generals i els valors continguts al Codi Ètic podran ser ampliats per polítiques i procediments específics de cada una de les matèries. 

Consulta el nostre Codi Ètic.