R+D+I

La necessitat de millorar els processos interns, a més dels productes i els serveis que oferim als nostres clients, ens ha portat a seguir un programa de recerca i desenvolupament que ens aporta innovacions tecnològiques contínues.

Tot això s’estructura a través d’un departament de R+D+I que duu a terme la seva activitat segons un pla de desenvolupament que es revisa anualment i que ha donat projectes molt importants tant per a l’empresa com per al sector en general.

Certificat-I+D+i-ACTUAL

Compactadora-Esquema
Desenvolupament d’una nova estructura constructiva en fibra de vidre
Desenvolupament d’una nova categoria de subproducte per a l’estabilització de sòls basat en hidròxid càlcic i procés de fabricació relacionat
Estudi de comprovació empírica de barreja de fluids de manera homogènia
Desenvolupament d’un sistema de reciclatge de barreges bituminoses en calent i definició de mesures per a l’ecogestió en l’execució d’obres
Desenvolupament d’un sistema de seguretat dinàmica per a compactadores
Desenvolupament d’una base de dades relacional per a la identificació i el control de riscos laborals en la construcció
Disseny i desenvolupament d’una nova plataforma de gestió especialitzada en el sector de la construcció
Disseny d’una instal·lació per a una pedrera per disminuir l’emissió de pols cap a l’exterior per millorar la sostenibilitat
Desenvolupament d’una nova solució de barreges asfàltiques