Avís legal

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE o RUBAU, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb la intenció de complir amb les obligacions establertes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), i informar tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com de qualsevol altra disposició legal aplicable.

RUBAU es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de RUBAU.

 1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

NIF: A17013863

Inscripció: Registre Mercantil de Girona, tom 171, foli 1, full número GI-3095

Domicili social: Carrer Comerç, 42, 17463 de Flaçà (Girona)

Correu electrònic: rgpd@rubau.com

2. OBJECTE

Mitjançant el lloc web, oferim als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

RUBAU tracta les dades dels usuaris com a part de la prestació de serveis. En aquest sentit, RUBAU es compromet al tractament de les seves dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i vigent en cada moment. L’usuari pot consultar més informació sobre el tractament de les seves dades a la nostra Política de Privacitat.

Quan sigui necessari proporcionar dades de caràcter personal per accedir a determinats continguts o serveis, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i validesa. Pel que fa als dades personals sol·licitades a través dels formularis habilitats, serà necessari que l’usuari aporti obligatòriament aquells marcats amb un asterisc. En absència d’aquestes dades considerades necessàries, RUBAU no podrà acceptar ni gestionar la seva sol·licitud.

En aquest sentit, l’usuari és responsable de l’autenticitat de les dades aportades, comprometent-se a que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin recollides, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant pel lucre cessant com pel dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l’Espai Web i, en particular, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit a la pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això, l’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions.

En cap cas l’accés a l’Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Les presents Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes informàtics, codis font, i en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com l’Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat a l’Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, de cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals els corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DE L’ESPACI WEB

L’Usuari es compromet a:

No obstant això, l’establert a l’apartat anterior, l’Usuari haurà d’abstenir-se també de:

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l’Espai Web se li proporciona una contrasenya, es compromet a fer-ne un ús diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, es compromet a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com ara, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no faci la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, essent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l’Espai Web per part de qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per a l’empresa.

6. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a la Web que puguin veure’s impedites, dificultades o interrompudes per factors o circumstàncies que estiguin fora del seu control. No ens fem responsables de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús de l’Espai Web.

Únicament serà responsable d’eliminar, el més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així se’n notifiqui. En especial, no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’altres, de:

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin deure’s al mal ús dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de l’Espai Web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebuts com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vostè mantindrà a l’empresa indemne davant de qualsevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l’Espai Web. Així mateix, vostè es compromet a indemnitzar davant de qualsevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades amb la finalitat de recavar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l’Espai Web.

7. HIPERVINCLES

L’Usuari es compromet a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, l’Espai Web, així com cap dels seus continguts, llevat d’autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L’Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, amb l’objecte de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d’aquests espais web, ni es situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

S’atorga a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu per a crear enllaços a la pàgina principal de l’Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web:

  1. no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; 
  2. no podran incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; 
  3. no podran enllaçar a cap pàgina de l’Espai Web diferent de la pàgina principal; 
  4. haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça de l’Espai Web, sense permetre que l’espai web que faci l’enllaç reproduïsqui l’Espai Web com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’Espai Web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’Espai Web, després del qual haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l’Espai Web.

8. COOKIES

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” a l’Espai Web, a fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci de l’Espai Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les cookies recopilen l’adreça IP de l’usuari essent Google el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, mitjançant un servidor Web, per enregistrar la navegació de l’Usuari a l’Espai Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris, així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

Per obtenir més informació sobre com l’empresa emprarà l’ús de cookies a l’Espai Web, consulteu la Política de Cookies.

9. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts a l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per consegüent, en oferir-los, no es dóna garantia ni declaració alguna en relació amb els continguts i serveis oferts a l’Espai Web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de legalitat, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comercialització, llevat en la mesura en què per llei no puguin excloure’s aquestes declaracions i garanties.

10. FORÇA MAJOR

L’empresa no serà responsable en tot cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es degués a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

11. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts es sotmetran als Jutjats i Tribunals de Girona.

En el supòsit que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resulti inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.

Data de la darrera actualització: Octubre de 2023