R+D+I

La necessitat de millorar els processos interns, a més dels productes i els serveis que oferim als nostres clients, ens ha portat a seguir un programa de recerca i desenvolupament que ens aporta innovacions tecnològiques contínues.

Tot això s’estructura a través d’un departament de R+D+I que duu a terme la seva activitat segons un pla de desenvolupament que es revisa anualment i que ha donat projectes molt importants tant per a l’empresa com per al sector en general.

 

Compactadora-Esquema

POLÍTICA D’R+D+I

  • Incorporar l’R+D+I com a principi bàsic a l’empresa i implantar-hi la millora contínua del procés d’R+D+I, de manera que es millori l’eficàcia del Sistema de Gestió.
  • Assignar els recursos necessaris per al desenvolupament de productes d’R+D+I i assegurar la retroalimentació del sistema.
  • Implicar i comprometre al personal de l’empresa amb l’objectiu de buscar la seva participació i motivació, garantitzant una formació adequada als treballadors, amb l’objectiu de disposar de personal qualificat que pugui exercir les activitats del Sistema de Gestió d’R+D+I.
  • Innovar en enginyeria d’estructures, valorització de residus industrials, tecnologia del medi ambient i tecnologia de materials, ciència dels ordinadors, barreja de fluids i minimització de riscos laborals per a construccions lleugeres, carreteres, maquinària de planta de trituració, maquinària hidràulica i automatismes de seguretat.
  • Assegurar que els projectes i les activitats d’R+D+I desenvolupats a l’empresa s’ajusten a les necessitats i les expectatives dels nostres clients.
  • Complir els requisits de la versió vigent de la norma UNE 166002.
Desenvolupament d’una nova estructura constructiva en fibra de vidre
Desenvolupament d’una nova categoria de subproducte per a l’estabilització de sòls basat en hidròxid càlcic i procés de fabricació relacionat
Estudi de comprovació empírica de barreja de fluids de manera homogènia
Desenvolupament d’un sistema de reciclatge de barreges bituminoses en calent i definició de mesures per a l’ecogestió en l’execució d’obres
Desenvolupament d’un sistema de seguretat dinàmica per a compactadores
Desenvolupament d’una base de dades relacional per a la identificació i el control de riscos laborals en la construcció
Disseny i desenvolupament d’una nova plataforma de gestió especialitzada en el sector de la construcció
Disseny d’una instal·lació per a una pedrera per disminuir l’emissió de pols cap a l’exterior per millorar la sostenibilitat
Desenvolupament d’una nova solució de barreges asfàltiques