Codi Ètic y Política de Compliment

Els valors i principis ètics internacionalment reconeguts a la Declaració Universal de Drets Humans, així com l’estricte compliment de la legalitat vigent, constitueixen la base del Codi Ètic de RUBAU. El nostre Codi Ètic té en compte el principi de responsabilitat penal de les persones jurídiques recollit en l’ordenament jurídic espanyol i prevé i proscriu l’existència de comportaments per part dels representants legals, administradors, empleats o qualsevol persona que estigui sotmesa a l’autoritat del personal de RUBAU que puguin donar lloc a la responsabilitat del mateix. Es tracta de la norma fonamental que ha de regir el comportament dels empleats de la companyia, en el desenvolupament de la seva activitat professional, així com en les relacions que mantinguin amb tercers. Els principis generals i els valors continguts en el Codi Ètic podran ser ampliats per polítiques i procediments específics de cadascuna de les matèries.

Consulta el nostre codi étic:

Codi Ètic RUBAU.

La corrupció i el frau frenen el desenvolupament econòmic, i van en detriment de la justícia social i de l’Estat de Dret, causant greus perjudicis a l’economia i a la societat, i en molts casos faciliten les operacions de la delinqüència organitzada. RUBAU, erigida com a referent per els seus ferms compromisos amb els principis ètics, assumeix la responsabilitat de participar activament en el desafiament que constitueix la prevenció i la lluita contra la corrupció i el frau en tots els seus àmbits d’activitat. La Política per a la prevenció de delictes i contra la corrupció i el frau té la finalitat de projectar a tots els directius i empleats de RUBAU, així com a tercers que es relacionin amb la companyia, un missatge de rotunda oposició a la comissió de qualsevol acte il·lícit penal. Aquesta política acredita el compromís de RUBAU amb la vigilància permanent i la sanció dels actes i conductes fraudulents, de manteniment de mecanismes efectius de comunicació i conscienciació de tots els empleats i de desenvolupament d’una cultura empresarial d’ètica i honestedat, i envia un missatge rotund d’oposició a la corrupció i el frau en totes les seves manifestacions.

Consulta la nostra política de compliment per a la prevenció de delictes i contra la corrupció i el frau:

Política de cumplimient per a la prevenció de delictes i contra la corrupció i el frau

 

 

Seguretat de la Informació

La Política de Seguretat de la Informació és el conjunt de directrius que regeixen la manera com Construcciones Rubau, S.A. gestiona i protegeix la informació que tracta i els serveis que presta. En el desenvolupament de les seves activitats, Rubau utilitza tecnologies i sistemes de gestió de la informació de naturalesa diversa.

Sigui quin sigui l’ús de les tecnologies, i el sistema d’informació, s’ha de garantir en tot moment la seguretat de la informació evitant, en la mesura que sigui possible, l’accés, l’ús o l’alteració no autoritzada, ja que les incidències poden afectar els legítims interessos de Rubau.

Alhora, cal garantir els drets dels treballadors de Rubau, dels seus clients, dels seus proveïdors i d’altres persones físiques o jurídiques amb què s’estableixi relació. Entre aquests drets hi figuren el secret industrial i comercial i el dret fonamental a la protecció de les dades personals.

Amb aquesta finalitat Rubau ha elaborat i aprovat aquesta Política de Seguretat de la Informació de compliment obligat per a tots els treballadors. Amb ella es promou un ús òptim dels sistemes d’informació, garantint els drets de les persones que els utilitzen.

Aquesta política és entesa, implantada i mantinguda al dia a tots els nivells de l’empresa i compta amb el total compromís i suport de la Direcció de Rubau, qui l’estableix, desenvolupa i aplica per mitjà del seu Sistema de Gestió Integrat (d’ara endavant, S.G.I.) conforme al que estableix la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014.

 

Consulta la nostra Política de Seguretat de la Informació:

Política Seguretat de la informació

 

Qualitat

On més esforços ha invertit la companyia és en el terreny de la qualitat, en l’adequació al client i a les seves necessitats.

D’aquesta manera, l’any 2000 es va implantar un sistema de qualitat total, d’acord amb el model europeu EFQM (Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) que ha permès implantar sistemes de millora contínua en l’organització i estructurar els processos amb eficàcia i eficiència demostrades. Així mateix, Rubau està certificada d’acord amb la norma ISO 9001, i és la primera constructora espanyola que aconsegueix aquesta certificació.

En l’àmbit de la gestió, destaquen els sistemes de control de qualitat (sistema de gestió integrat o SGI, àmpliament reconegut a l’Estat espanyol) i el sistema de control de costos. D’altra banda, el sistema organitzatiu de l’empresa preveu no només satisfer el client extern sinó també l’intern, cosa que ha permès el desenvolupament de programes de recursos humans d’alt nivell encaminats al desenvolupament professional i personal dels membres de l’organització a través de processos de formació i informació importants.

Gràcies al gran compromís de Rubau amb la qualitat, l’empresa ha rebut premis tan prestigiosos com el Premi a la Qualitat de la Generalitat de Catalunya, màxim guardó que en aquest camp s’atorga a Catalunya.

 

   

POLÍTICA DE QUALITAT

 •  Assegurar als clients que l’empresa disposa d’uns sistemes i una organització que permeten assolir el nivell de qualitat exigit per mitjà d’un enfocament que es basa en els processos per mantenir el seu compromís amb la millora contínua i el compliment dels requisits legals.
 • Aconseguir que la Qualitat sigui la base de la imatge de marca de l’empresa, tant en les obres nacionals, com en les internacionals, ja que és una condició imprescindible per al desenvolupament i per a la consecució dels seus objectius.
 • Consolidar la implantació de l’empresa a l’estranger a països com per exemple Mèxic, Colòmbia, el Perú, Bolívia i Polònia.
 • Garantir a tot el personal el nivell de formació necessari per al desenvolupament de les activitats que duen a terme.
 • Obtenir un grau de satisfacció del client elevat integrant l’assoliment dels seus requisits i l’anàlisi de les necessitats i les expectatives de les parts interessades.

Prevenció de Riscos Laborals

Rubau ha destacat històricament tant pel compromís com pels avenços en el camp de la prevenció de riscos laborals.

En aquest sentit, Rubau va ser una de les primeres empreses d’Espanya que va apostar per la gestió de la prevenció i ja des de l’any 1996 disposa d’un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals perfectament integrat en la gestió general de l’empresa, actualment certificat d’acord amb la norma ISO 45001. No obstant això, la contribució més destacable de la companyia en aquest camp es fa a través de la campanya Construïm segurs. Aquesta ambiciosa campanya va néixer l’any 2000 i consta de vuit grans eixos destinats a aportar eines tècniques i pedagògiques per combatre l’accidentalitat laboral.

L’enorme compromís de la companyia en aquest àmbit ha estat recompensat per la societat amb nombrosos reconeixements, tant autonòmics com estatals, l’últim dels quals ha estat el Premi DIPLOOS, Trofeu Nacional de la Seguretat en el Treball.

 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

Medi Ambient

Rubau manté un comprimís ferm amb el respecte i la conservació del medi ambient, fet que li ha permès desenvolupar projectes summament innovadors entre els quals destaca la campanya Formigó Verd, que va permetre reciclar en planta, per primera vegada a Espanya, les barreges bituminoses en calent. A banda d’això, convé fer esment del llibre Gestión ambiental en la ejecución de obras, document pioner en el sector en la identificació dels aspectes ambientals principals que intervenen en el procés constructiu de les obres. Totes dues experiències són el resultat de l’afany continu de la companyia per millorar el medi ambient des que el 2000 es va certificar d’acord amb la norma ISO 14001.

Les nombroses aportacions de Rubau en aquest camp han permès la consecució de gran quantitat de reconeixements, entre els quals destaquen el Premi Internacional SIM a Itàlia i el Premi Europeu de Medi Ambient.

 

POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

 • Assegurar la protecció del Medi Ambient, complint la legislació i la reglamentació mediambientals, tant nacional com internacional, altres requisits i compromisos que s’hagin subscrit i la prevenció de la contaminació.
 • Implantar els principis de millora contínua a les activitats mediambientals.
 • Assolir un grau de satisfacció del client elevat en referència al tractament de la nostra empresa al Medi Ambient als centres de treball nacionals i internacionals.
 • Assegurar una integració real de la gestió mediambiental en totes les àrees i les activitats de l’empresa i establir compromisos ferms amb la societat que ens envolta.
 • Promoure la participació activa i el sentit de la responsabilitat de tots els nostres empleats en relació amb la repercusió  del seu treball sobre el Medi Ambient, a través de la formació i informació necessària.

R+D+I

La necessitat de millorar els processos interns, a més dels productes i els serveis que oferim als nostres clients, ens ha portat a seguir un programa de recerca i desenvolupament que ens aporta innovacions tecnològiques contínues.

Tot això s’estructura a través d’un departament de R+D+I que duu a terme la seva activitat segons un pla de desenvolupament que es revisa anualment i que ha donat projectes molt importants tant per a l’empresa com per al sector en general.

 

Compactadora-Esquema

POLÍTICA D’R+D+I

 • Incorporar l’R+D+I com a principi bàsic a l’empresa i implantar-hi la millora contínua del procés d’R+D+I, de manera que es millori l’eficàcia del Sistema de Gestió.
 • Assignar els recursos necessaris per al desenvolupament de productes d’R+D+I i assegurar la retroalimentació del sistema.
 • Implicar i comprometre al personal de l’empresa amb l’objectiu de buscar la seva participació i motivació, garantitzant una formació adequada als treballadors, amb l’objectiu de disposar de personal qualificat que pugui exercir les activitats del Sistema de Gestió d’R+D+I.
 • Innovar en enginyeria d’estructures, valorització de residus industrials, tecnologia del medi ambient i tecnologia de materials, ciència dels ordinadors, barreja de fluids i minimització de riscos laborals per a construccions lleugeres, carreteres, maquinària de planta de trituració, maquinària hidràulica i automatismes de seguretat.
 • Assegurar que els projectes i les activitats d’R+D+I desenvolupats a l’empresa s’ajusten a les necessitats i les expectatives dels nostres clients.
 • Complir els requisits de la versió vigent de la norma UNE 166002.

 

Responsabilitat Social

Construcciones Rubau, S.A., ha realitzat grans aportacions en el camp de la responsabilitat social corporativa, gràcies a una visió empresarial moderna i compromesa amb l’entorn social. Destaca en aquest punt la publicació del llibre La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció, destinat a millorar tant la documentació tècnica com la formació i la informació dels treballadors del sector. Aquest projecte s’ha desenvolupat amb la col·laboració de més de 80 empreses de tot el territori nacional i ha estat cedit a la societat i, en especial, al sector de la construcció de manera gratuïta. Una bona mostra d’això són els més de 10.000 exemplars repartits gratuïtament a la fira Construmat 2007 a Barcelona.

Aquesta experiència ja ha estat mereixedora de diferents guardons, com el Premi Nacional 28 d’Abril a la Prevenció de Riscos Laborals i el Premi Preventia.

kq1o4133 kq1o4216

 

Política de Privacitat

 

Responsable CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
Finalitats Gestió dels usuaris i atenció de les seves sol·licituds
Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris Les dades no es comunicaran a altres persones
Drets Accedir, rectificar, suprimir les dades, així com oposar-se al seu tractament, limitar-lo o sol·licitar la portabilitat de les dades.
Informació addicional Consulti l’apartat amb Informació Addicional i detallada sobre Protecció de Dades

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

La present Política de Privacitat detalla el tractament de les dades recaptades per part de CONSTRUCCIONES RUBAU, SA (en endavant, RUBAU) a través de la web de RUBAU. En determinades seccions o formularis es regulen aspectes específic del tractament de la informació obtinguda a través d’aquests. La present Política forma part integrant de la informació legal que RUBAU fa pública a interès dels usuaris de la seva web.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o prejudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. 

En el cas de que les dades aportades permetin identificar a un tercer, l’usuari garanteix expressament que ha informat a aquest tercer de les finalitats de la posada de les seves dades a disposició de RUBAU i que ha obtingut el seu consentiment per això.

Respecte les dades personals sol·licitades a través dels formularis habilitats, serà necessari que l’usuari aporti obligatòriament les marcades amb un asterisc. A falta d’aquestes dades considerades necessàries, RUBAU no podrà acceptar i gestionar la seva sol·licitud.

1.Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari?

Identitat: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

Direcció postal: C/Comerç, 42, 17463-Flaçà (Girona). Correu electrònc: info@rubau.com 

Protecció de Dades: rgpd@rubau.com / C/Comercio, 42, 17463-Flaçà (Girona)

2. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’usuari?

Les dades personals que siguin recaptades a través de la web seran tractades per RUBAU amb la finalitat de gestionar els usuaris i assistir a les seves sol·licituds i consultes.

3. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

RUBAU l’informa que les seves dades podran ser comunicades a les empreses del grup per a l’atenció de sol·licituds i consultes d’usuaris.

4. Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal dels tractaments i/o cessions de dades que acaben d’exposar-se es basa en el consentiment de l’usuari.

5. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals aplicables. En el caso d’usuaris que remetin sol·licituds i/o consultes, les dades es conservaran el temps necessari per atendre-les.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’usuari té dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les que van ser recollides. Té també dret a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran:

   1. Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. 
   2. Oposar-se al tractament de les seves dades en base a motius relacionats amb la seva situació particular. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per exercitar els drets en matèria de protecció de dades, o revocar els consentiments prestats, l’usuari pot dirigir-se per escrit a CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A., C/Comercio, 42, 17463-Flaçà (Girona), indicant com a referència “Protecció de Dades”.

L’usuari podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets. Addicionalment, pot contactar mitjançant escrit dirigit a rgpd@rubau.com o a C/Comerç, 42, 17463-Flaçà (Girona).