Codi Ètic i Política de Compliment

Els valors i principis ètics internacionalment reconeguts a la Declaració Universal de Drets Humans, així com l’estricte compliment de la legalitat vigent, constitueixen la base del Codi Ètic de RUBAU. El nostre Codi Ètic té en compte el principi de responsabilitat penal de les persones jurídiques recollit en l’ordenament jurídic espanyol i prevé i proscriu l’existència de comportaments per part dels representants legals, administradors, empleats o qualsevol persona que estigui sotmesa a l’autoritat del personal de RUBAU que puguin donar lloc a la responsabilitat del mateix. Es tracta de la norma fonamental que ha de regir el comportament dels empleats de la companyia, en el desenvolupament de la seva activitat professional, així com en les relacions que mantinguin amb tercers. Els principis generals i els valors continguts en el Codi Ètic podran ser ampliats per polítiques i procediments específics de cadascuna de les matèries.

Consulta el nostre codi étic:

Codi Ètic RUBAU.

La corrupció i el frau frenen el desenvolupament econòmic, i van en detriment de la justícia social i de l’Estat de Dret, causant greus perjudicis a l’economia i a la societat, i en molts casos faciliten les operacions de la delinqüència organitzada. RUBAU, erigida com a referent per els seus ferms compromisos amb els principis ètics, assumeix la responsabilitat de participar activament en el desafiament que constitueix la prevenció i la lluita contra la corrupció i el frau en tots els seus àmbits d’activitat. La Política per a la prevenció de delictes i contra la corrupció i el frau té la finalitat de projectar a tots els directius i empleats de RUBAU, així com a tercers que es relacionin amb la companyia, un missatge de rotunda oposició a la comissió de qualsevol acte il·lícit penal. Aquesta política acredita el compromís de RUBAU amb la vigilància permanent i la sanció dels actes i conductes fraudulents, de manteniment de mecanismes efectius de comunicació i conscienciació de tots els empleats i de desenvolupament d’una cultura empresarial d’ètica i honestedat, i envia un missatge rotund d’oposició a la corrupció i el frau en totes les seves manifestacions.

Consulta la nostra política de compliment per a la prevenció de delictes i contra la corrupció i el frau:

Política de cumplimient per a la prevenció de delictes i contra la corrupció i el frau

 

POLÍTICA D’US DEL CANAL DE DENÚNCIES (CANAL INTERN D’INFORMACIÓ)
 
En aquesta política s’informa sobre què consisteix el canal intern d’informació i què cal comunicar-hi. A més, s’enumeren els principis i les garanties essencials de l’ús i la gestió del canal així com una guia d’ús. Finalment, s’exposen els drets en matèria de protecció de dades personals. 
 
Política d’ús del canal de denúncies – canal intern d’informació
 
CANAL DE DENÚNCIES (CANAL INTERN D’INFORMACIÓ)
 
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. (d’ara endavant, RUBAU) té habilitat un mecanisme intern per comunicar eventuals incompliments (Canal intern d’informació) de conformitat amb el que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, així com dubtes i consultes en relació amb la interpretació i aplicació del seu Programa de Prevenció de Riscos Penals. 
 
https://denuncias.rubau.com

 

 

Seguretat de la Informació

La Política de Seguretat de la Informació és el conjunt de directrius que regeixen la manera com Construcciones Rubau, S.A. gestiona i protegeix la informació que tracta i els serveis que presta. En el desenvolupament de les seves activitats, Rubau utilitza tecnologies i sistemes de gestió de la informació de naturalesa diversa.

Sigui quin sigui l’ús de les tecnologies, i el sistema d’informació, s’ha de garantir en tot moment la seguretat de la informació evitant, en la mesura que sigui possible, l’accés, l’ús o l’alteració no autoritzada, ja que les incidències poden afectar els legítims interessos de Rubau.

Alhora, cal garantir els drets dels treballadors de Rubau, dels seus clients, dels seus proveïdors i d’altres persones físiques o jurídiques amb què s’estableixi relació. Entre aquests drets hi figuren el secret industrial i comercial i el dret fonamental a la protecció de les dades personals.

Amb aquesta finalitat Rubau ha elaborat i aprovat aquesta Política de Seguretat de la Informació de compliment obligat per a tots els treballadors. Amb ella es promou un ús òptim dels sistemes d’informació, garantint els drets de les persones que els utilitzen.

Aquesta política és entesa, implantada i mantinguda al dia a tots els nivells de l’empresa i compta amb el total compromís i suport de la Direcció de Rubau, qui l’estableix, desenvolupa i aplica per mitjà del seu Sistema de Gestió Integrat (d’ara endavant, S.G.I.) conforme al que estableix la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014.

 

Consulta la nostra Política de Seguretat de la Informació:

Política Seguretat de la informació

 

Qualitat

On més esforços ha invertit la companyia és en el terreny de la qualitat, en l’adequació al client i a les seves necessitats.

D’aquesta manera, l’any 2000 es va implantar un sistema de qualitat total, d’acord amb el model europeu EFQM (Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) que ha permès implantar sistemes de millora contínua en l’organització i estructurar els processos amb eficàcia i eficiència demostrades. Així mateix, Rubau està certificada d’acord amb la norma ISO 9001, i és la primera constructora espanyola que aconsegueix aquesta certificació.

En l’àmbit de la gestió, destaquen els sistemes de control de qualitat (sistema de gestió integrat o SGI, àmpliament reconegut a l’Estat espanyol) i el sistema de control de costos. D’altra banda, el sistema organitzatiu de l’empresa preveu no només satisfer el client extern sinó també l’intern, cosa que ha permès el desenvolupament de programes de recursos humans d’alt nivell encaminats al desenvolupament professional i personal dels membres de l’organització a través de processos de formació i informació importants.

Gràcies al gran compromís de Rubau amb la qualitat, l’empresa ha rebut premis tan prestigiosos com el Premi a la Qualitat de la Generalitat de Catalunya, màxim guardó que en aquest camp s’atorga a Catalunya.

 

   

POLÍTICA DE QUALITAT

 •  Assegurar als clients que l’empresa disposa d’uns sistemes i una organització que permeten assolir el nivell de qualitat exigit per mitjà d’un enfocament que es basa en els processos per mantenir el seu compromís amb la millora contínua i el compliment dels requisits legals.
 • Aconseguir que la Qualitat sigui la base de la imatge de marca de l’empresa, tant en les obres nacionals, com en les internacionals, ja que és una condició imprescindible per al desenvolupament i per a la consecució dels seus objectius.
 • Consolidar la implantació de l’empresa a l’estranger a països com per exemple Mèxic, Colòmbia, el Perú, Bolívia i Polònia.
 • Garantir a tot el personal el nivell de formació necessari per al desenvolupament de les activitats que duen a terme.
 • Obtenir un grau de satisfacció del client elevat integrant l’assoliment dels seus requisits i l’anàlisi de les necessitats i les expectatives de les parts interessades.

Prevenció de Riscos Laborals

Rubau ha destacat històricament tant pel compromís com pels avenços en el camp de la prevenció de riscos laborals.

En aquest sentit, Rubau va ser una de les primeres empreses d’Espanya que va apostar per la gestió de la prevenció i ja des de l’any 1996 disposa d’un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals perfectament integrat en la gestió general de l’empresa, actualment certificat d’acord amb la norma ISO 45001. No obstant això, la contribució més destacable de la companyia en aquest camp es fa a través de la campanya Construïm segurs. Aquesta ambiciosa campanya va néixer l’any 2000 i consta de vuit grans eixos destinats a aportar eines tècniques i pedagògiques per combatre l’accidentalitat laboral.

L’enorme compromís de la companyia en aquest àmbit ha estat recompensat per la societat amb nombrosos reconeixements, tant autonòmics com estatals, l’últim dels quals ha estat el Premi DIPLOOS, Trofeu Nacional de la Seguretat en el Treball.

 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

Medi Ambient

Rubau manté un comprimís ferm amb el respecte i la conservació del medi ambient, fet que li ha permès desenvolupar projectes summament innovadors entre els quals destaca la campanya Formigó Verd, que va permetre reciclar en planta, per primera vegada a Espanya, les barreges bituminoses en calent. A banda d’això, convé fer esment del llibre Gestión ambiental en la ejecución de obras, document pioner en el sector en la identificació dels aspectes ambientals principals que intervenen en el procés constructiu de les obres. Totes dues experiències són el resultat de l’afany continu de la companyia per millorar el medi ambient des que el 2000 es va certificar d’acord amb la norma ISO 14001.

Les nombroses aportacions de Rubau en aquest camp han permès la consecució de gran quantitat de reconeixements, entre els quals destaquen el Premi Internacional SIM a Itàlia i el Premi Europeu de Medi Ambient.

 

POLÍTICA DE MEDI AMBIENT

 • Assegurar la protecció del Medi Ambient, complint la legislació i la reglamentació mediambientals, tant nacional com internacional, altres requisits i compromisos que s’hagin subscrit i la prevenció de la contaminació.
 • Implantar els principis de millora contínua a les activitats mediambientals.
 • Assolir un grau de satisfacció del client elevat en referència al tractament de la nostra empresa al Medi Ambient als centres de treball nacionals i internacionals.
 • Assegurar una integració real de la gestió mediambiental en totes les àrees i les activitats de l’empresa i establir compromisos ferms amb la societat que ens envolta.
 • Promoure la participació activa i el sentit de la responsabilitat de tots els nostres empleats en relació amb la repercusió  del seu treball sobre el Medi Ambient, a través de la formació i informació necessària.

R+D+I

La necessitat de millorar els processos interns, a més dels productes i els serveis que oferim als nostres clients, ens ha portat a seguir un programa de recerca i desenvolupament que ens aporta innovacions tecnològiques contínues.

Tot això s’estructura a través d’un departament de R+D+I que duu a terme la seva activitat segons un pla de desenvolupament que es revisa anualment i que ha donat projectes molt importants tant per a l’empresa com per al sector en general.

 

Compactadora-Esquema

POLÍTICA D’R+D+I

 • Incorporar l’R+D+I com a principi bàsic a l’empresa i implantar-hi la millora contínua del procés d’R+D+I, de manera que es millori l’eficàcia del Sistema de Gestió.
 • Assignar els recursos necessaris per al desenvolupament de productes d’R+D+I i assegurar la retroalimentació del sistema.
 • Implicar i comprometre al personal de l’empresa amb l’objectiu de buscar la seva participació i motivació, garantitzant una formació adequada als treballadors, amb l’objectiu de disposar de personal qualificat que pugui exercir les activitats del Sistema de Gestió d’R+D+I.
 • Innovar en enginyeria d’estructures, valorització de residus industrials, tecnologia del medi ambient i tecnologia de materials, ciència dels ordinadors, barreja de fluids i minimització de riscos laborals per a construccions lleugeres, carreteres, maquinària de planta de trituració, maquinària hidràulica i automatismes de seguretat.
 • Assegurar que els projectes i les activitats d’R+D+I desenvolupats a l’empresa s’ajusten a les necessitats i les expectatives dels nostres clients.
 • Complir els requisits de la versió vigent de la norma UNE 166002.

 

Responsabilitat Social

Construcciones Rubau, S.A., ha realitzat grans aportacions en el camp de la responsabilitat social corporativa, gràcies a una visió empresarial moderna i compromesa amb l’entorn social. Destaca en aquest punt la publicació del llibre La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció, destinat a millorar tant la documentació tècnica com la formació i la informació dels treballadors del sector. Aquest projecte s’ha desenvolupat amb la col·laboració de més de 80 empreses de tot el territori nacional i ha estat cedit a la societat i, en especial, al sector de la construcció de manera gratuïta. Una bona mostra d’això són els més de 10.000 exemplars repartits gratuïtament a la fira Construmat 2007 a Barcelona.

Aquesta experiència ja ha estat mereixedora de diferents guardons, com el Premi Nacional 28 d’Abril a la Prevenció de Riscos Laborals i el Premi Preventia.

kq1o4133 kq1o4216

 

Política de Privacidad

El acceso y uso del sitio web https://www.rubau.com/ (en adelante, “Web”) atribuye la condición de usuario al visitante de la Web e implica la total aceptación sin reservas por parte del usuario de las condiciones de uso vigentes en cada momento.

Consideramos importante la privacidad de las personas, tanto de los visitantes de nuestro sitio web como de cualesquiera otros afectados que nos proporcionan información a través del mismo, cuyos datos son tratados por CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. (en adelante RUBAU) como parte de la prestación de servicios (en adelante y conjuntamente, “usted” o el “usuario” y de forma plural, “ustedes” o los “usuarios”). En este sentido, RUBAU se compromete al tratamiento de sus datos de acuerdo con la normativa de protección de datos personales aplicable y en vigor en cada momento. Concretamente, RUBAU cumplirá con las premisas establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como aquellas del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

En base a ello, RUBAU informa de su Política de Privacidad, con el fin de hacer conocedores a los usuarios sobre el tratamiento de sus datos, así como de los principios fundamentales sobre protección de datos personales que aplica. Para ello, consulte los apartados que se indican a continuación:

1.- ¿Quién es el Responsable del tratamiento de los datos personales del usuario?

Identidad del Responsable del tratamiento: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

N.I.F.:  A17013863.
Dirección postal: C/Pont Major, s/n, 17007, Girona

Teléfono: 972 21 45 50.

Correo electrónico: rgpd@rubau.com 

2.- ¿Cuáles son las finalidades principales del tratamiento de los datos personales del usuario?

 1. La ejecución y/o mantenimiento de cualquier relación contractual, y/o la gestión de un servicio.
 2. La atención y gestión de las solicitudes, cuestiones y/o consultas realizadas por parte de los usuarios a través de www.rubau.com o los canales de contacto habilitados.
 3. El envío de información, publicidad y promoción comercial de productos, servicios y actividades de su interés relacionados con los servicios integrales de construcción por cualquier medio incluido el electrónico (correo electrónico o medios equivalentes, como sms, teléfonos móviles, …)
 4. Conocer su opinión y valoración y mantenerle al día de actividades, noticias, ofertas especiales y promocionales de su interés relacionado con los servicios integrales de construcción.

3.- ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Trataremos sus datos cuando sean necesarios para ejecutar cualquier relación contractual o bien cuando el usuario haya prestado su consentimiento. 

Al respecto, si los datos aportados en los correspondientes formularios fueran titular de un tercero, el usuario se hace único responsable de la correcta captación del consentimiento de información al tercero sobre los aspectos reflejados en el Aviso legal y la Política de Privacidad de la Web.

4.- ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Se conservarán durante no más tiempo del necesario para las anteriores finalidades del tratamiento, así como mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello o bien usted solicite la supresión de sus datos. Para ello, se aplicarán medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

5.- ¿Quiénes podrán ser destinatarios de la comunicación de datos?

Le informamos que nunca cedemos, vendemos, ni intercambiamos sus datos personales con terceros. No obstante, sus datos podrían ser cedidos a los organismos y/o autoridades competentes en los casos que exista una obligación legal o a otras empresas del Grupo RUBAU o a terceros proveedores cuya intervención resulte necesaria para las anteriores finalidades.

6.- ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Si hubiese otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, podrá retirar el mismo cuando lo desee, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Para el ejercicio de sus derechos le rogamos que nos lo comunique por escrito a RUBAU, C/Pont Major, s/n, 17007, Girona indicando su nombre, apellidos, dirección o que nos envíe un e-mail a: rgpd@rubau.com. Si se tienen dudas sobre su identidad, podrá resultar necesario aportar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que acredite su identidad y sea considerado válido en derecho. Para ello, puede utilizar los modelos y formularios sobre los distintos derechos de los que dispone la Agencia Española de Protección de Datos en su página oficial (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).

Le informamos del derecho que le asiste a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, específicamente, ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf), y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada de sus datos personales.

7.- Enlaces

El Sitio Web puede contener enlaces a otras páginas webs. Tenga en cuenta que no somos responsables de la privacidad y el tratamiento de datos de otras páginas webs. Esta Política de Privacidad es aplicable exclusivamente a la información que se recaba en el Sitio Web. Le recomendamos que lea las políticas de privacidad y tratamiento de datos de otras páginas web con las que enlace desde nuestro Sitio Web o que visite de cualquier otro modo.

8.- Redes sociales

RUBAU tiene presencia en algunas de las principales redes sociales de Internet, y de las que actúa como responsable del tratamiento en relación con los datos publicados por RUBAU.

RUBAU tratará los datos en cada red social según las normas establecidas al efecto por cada red social. Por tanto, y mientras no se manifieste lo contrario desde RUBAU podremos informar, a nuestros seguidores en la red social correspondiente de nuestras actividades, eventos, y demás temas relacionados, incluida la atención al seguidor, por los canales que la red social proporcione al efecto.

RUBAU no extraerá datos personales de las redes sociales, salvo que el usuario nos dé su consentimiento expreso.

9.- Modificaciones e integridad de nuestra Política de Privacidad

Solo utilizaremos sus datos de carácter personal según lo establecido en la Política de Privacidad que esté en vigor en el momento en que recabemos sus datos de carácter personal. RUBAU se reserva el derecho a modificar en cualquier momento esta Política de Privacidad, publicando tales modificaciones en nuestro sitio web, por lo que le recomendamos que cada vez que lo visite acceda a la Política de Privacidad. En caso de que cualquier cláusula de la presente Política de Privacidad fuera anulada o considerada nula, el resto de las condiciones no se verán afectadas, conservando plenamente su validez y vigencia, en atención a la normativa vigente de aplicación en cada momento.

Al utilizar nuestro sitio web, el usuario admite que ha leído esta Política de Privacidad y nuestro Aviso Legal.

Fecha de la última actualización:  Octubre de 2023