Codi Ètic y Política de Compliment

Els valors i principis ètics internacionalment reconeguts a la Declaració Universal de Drets Humans, així com l’estricte compliment de la legalitat vigent, constitueixen la base del Codi Ètic de RUBAU. El nostre Codi Ètic té en compte el principi de responsabilitat penal de les persones jurídiques recollit en l’ordenament jurídic espanyol i prevé i proscriu l’existència de comportaments per part dels representants legals, administradors, empleats o qualsevol persona que estigui sotmesa a l’autoritat del personal de RUBAU que puguin donar lloc a la responsabilitat del mateix. Es tracta de la norma fonamental que ha de regir el comportament dels empleats de la companyia, en el desenvolupament de la seva activitat professional, així com en les relacions que mantinguin amb tercers. Els principis generals i els valors continguts en el Codi Ètic podran ser ampliats per polítiques i procediments específics de cadascuna de les matèries.

Consulta el nostre codi étic:

Codi Ètic RUBAU.

La corrupció i el frau frenen el desenvolupament econòmic, i van en detriment de la justícia social i de l’Estat de Dret, causant greus perjudicis a l’economia i a la societat, i en molts casos faciliten les operacions de la delinqüència organitzada. RUBAU, erigida com a referent per els seus ferms compromisos amb els principis ètics, assumeix la responsabilitat de participar activament en el desafiament que constitueix la prevenció i la lluita contra la corrupció i el frau en tots els seus àmbits d’activitat. La Política per a la prevenció de delictes i contra la corrupció i el frau té la finalitat de projectar a tots els directius i empleats de RUBAU, així com a tercers que es relacionin amb la companyia, un missatge de rotunda oposició a la comissió de qualsevol acte il·lícit penal. Aquesta política acredita el compromís de RUBAU amb la vigilància permanent i la sanció dels actes i conductes fraudulents, de manteniment de mecanismes efectius de comunicació i conscienciació de tots els empleats i de desenvolupament d’una cultura empresarial d’ètica i honestedat, i envia un missatge rotund d’oposició a la corrupció i el frau en totes les seves manifestacions.

Consulta la nostra política de compliment per a la prevenció de delictes i contra la corrupció i el frau:

Política de cumplimient per a la prevenció de delictes i contra la corrupció i el frau