Seguretat de la Informació

La Política de Seguretat de la Informació és el conjunt de directrius que regeixen la manera com Construcciones Rubau, S.A. gestiona i protegeix la informació que tracta i els serveis que presta. En el desenvolupament de les seves activitats, Rubau utilitza tecnologies i sistemes de gestió de la informació de naturalesa diversa.

Sigui quin sigui l’ús de les tecnologies, i el sistema d’informació, s’ha de garantir en tot moment la seguretat de la informació evitant, en la mesura que sigui possible, l’accés, l’ús o l’alteració no autoritzada, ja que les incidències poden afectar els legítims interessos de Rubau.

Alhora, cal garantir els drets dels treballadors de Rubau, dels seus clients, dels seus proveïdors i d’altres persones físiques o jurídiques amb què s’estableixi relació. Entre aquests drets hi figuren el secret industrial i comercial i el dret fonamental a la protecció de les dades personals.

Amb aquesta finalitat Rubau ha elaborat i aprovat aquesta Política de Seguretat de la Informació de compliment obligat per a tots els treballadors. Amb ella es promou un ús òptim dels sistemes d’informació, garantint els drets de les persones que els utilitzen.

Aquesta política és entesa, implantada i mantinguda al dia a tots els nivells de l’empresa i compta amb el total compromís i suport de la Direcció de Rubau, qui l’estableix, desenvolupa i aplica per mitjà del seu Sistema de Gestió Integrat (d’ara endavant, S.G.I.) conforme al que estableix la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014.

 

Consulta la nostra Política de Seguretat de la Informació:

Política Seguretat de la informació